Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO                   

                                               Demonstrativo Simplificado do Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria    

                                               Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                      

                                               Janeiro a Junho 2005/Bimestre Maio-Junho                                                     

    LRF, Art.48 - Anexo XVII                                                                                                          R$    

                                                                                                                                            

             BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITAS                                         No bimestre                          Ate o bimestre    

      Previsao Inicial da Receita                                                           -                             258.245.780,00    

      Previsao Atualizada da Receita                                                        -                             258.245.780,00    

      Receitas Realizadas                                                          39.201.126,88                          112.787.180,33    

      Saldos de Exercicios Anteriores                                                       -                                       0,00    

      Deficit Orcamentario                                                                                                          -       

                                                                                                                                            

             BALANCO ORCAMENTARIO - DESPESAS                                         No bimestre                          Ate o bimestre    

      Dotacao Inicial                                                                       -                             258.245.780,00    

      Dotacao Atualizada                                                                    -                             266.972.771,95    

      Despesas Empenhadas                                                          25.155.669,71                          106.432.366,02    

      Despesas Liquidadas                                                          30.472.551,30                           76.674.995,94    

      Superavit Orcamentario                                                                                               36.112.184,39    

                                                                                                                                             

             DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO                                           No bimestre                          Ate o bimestre    

      Despesas Empenhadas                                                          25.155.669,71                          106.432.366,02    

      Despesas Liquidadas                                                          30.472.551,30                           76.674.995,94    

                                                                                                                                            

             RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL                                                                               Ate o bimestre    

      Receita Corrente Liquida                                                                                            218.759.281,59    

                                                                                                                                             

             RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA                            No bimestre                          Ate o bimestre    

     Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos    

       Receitas Previdenciarias (III)                                                       0,00                                    0,00    

       Despesas Previdenciarias (IV)                                                        0,00                                    0,00    

       Resultado Previdenciario (III-IV)                                                    0,00                                    0,00    

                                                                                                                                             

                                                                         Meta Fixada no Anexo de   Resultado Apurado        % em Relacao    

             RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO                                  Metas Fiscais da LDO      ate o bimestre              a Meta    

                                                                                          (a)                 (b)                 (b/a)     

      Resultado Nominal                                                             9.228.663,74      -30.620.544,72             -331,80    

      Resultado Primario                                                           29.036.076,00       38.194.116,67              131,54    

                                                                                                                                            

                                                                                    Cancelamento           Pagamento                        

             MOVIMENTACAO DOS RESTOS A PAGAR                       Inscricao      ate o bimestre      ate o bimestre               Saldo    

      POR PODER     

       RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                               1.382.601,79            1.093,69          592.812,41          788.695,69    

        Poder Executivo                                         1.382.601,79            1.093,69          592.812,41          788.695,69    

        Poder Legislativo                                               0,00                0,00                0,00                0,00    

       RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS                          14.214.837,90           59.559,00        1.793.968,90       12.361.310,00    

        Poder Executivo                                        14.214.837,90           59.559,00        1.793.968,90       12.361.310,00    

        Poder Legislativo                                               0,00                0,00                0,00                0,00    

                                                                                                                                            

       TOTAL                                                   15.597.439,69           60.652,69        2.386.781,31       13.150.005,69    

                                                                                                                                             

                                                                                                 ---- Limites Constitucionais Anuais ---    

             DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE             Valor apurado  % Minimo a Aplicar      % Aplicado ate    

                                                                                  ate o bimestre        no Exercicio         3o Bimestre    

      Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e                                                                           

      Desenvolvimento do Ensino - MDE                                              18.171.063,01                 25%             20,37      

      Minimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental               18.109.445,25                 60%             81,22      

      Minimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneracao dos Professores do                                                                        

      Ensino Fundamental                                                            8.243.482,53                 60%             51,73      

                                                                                                                                             

         

         

         

         

                                               Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO                   

                                               Demonstrativo Simplificado do Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria    

                                               Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                     

                                               Janeiro a Junho 2005/Bimestre Maio-Junho                                                     

    LRF, Art.48 - Anexo XVII                                                                                                          R$    

                                                                                                                                             

                                                                                   Valor apurado                                             

             RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL               ate o bimestre                        Saldo a Realizar    

      Receita de Operacao de Credito                                                        0,00                                   0,00     

      Despesa de Capital Liquida                                                    3.400.888,31                          40.400.789,06     

                                                                                                                                             

                                                                Exercicio em                                                                

             PROJECAO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA         Referencia       10o Exercicio       20o Exercicio       35o Exercicio    

     Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos    

       Repasse da Contribuicao Patronal(III)                            0,00                0,00                0,00                0,00    

       Receitas Previdenciarias (IV)                                    0,00                0,00                0,00                0,00    

       Despesas Previdenciarias (V)                                     0,00                0,00                0,00                0,00    

       Resultado Previdenciario (III+IV-V)                              0,00                0,00                0,00                0,00    

       Repasse Rec. p/Cobertura de Deficit do RPPS(VI)                  0,00                0,00                0,00                0,00    

                                                                                                                                             

                                                                                   Valor apurado                                            

             RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS              ate o bimestre                        Saldo a Realizar    

      Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos                                  0,00                                    0,00    

      Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos                                         0,00                                    0,00    

                                                                                                                                             

                                                                                                 ----- Limite Constitucional Anual -----    

             DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE                       Valor apurado  % Minimo a Aplicar      % Aplicado ate    

                                                                                  ate o bimestre        no Exercicio          o bimestre    

      Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude                                                                              

                                                                                   11.158.351,64          15%                      12,54