Estado de Rondonia                        Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Janeiro a Dezembro de 2012                                            

   

                                                                                                Execucao                                

                                                            Previsao    ---------------------------------------------------------------

                    RECEITAS                         para o Exercicio     Novembro/Dezembro         %          Ate Dezembro          %  

                                                                                                                                       

      RECEITAS CORRENTES                               829.837.000,00        171.087.799,45     79,30        856.184.757,68      87,61  

        RECEITA TRIBUTARIA                             267.332.000,00         49.747.125,35     23,06        281.875.649,89      28,84  

        RECEITA DE CONTRIBUICOES                        49.405.000,00         14.207.299,92      6,58         61.762.105,18       6,32  

        RECEITA PATRIMONIAL                             32.974.000,00         10.864.518,89      5,04         61.709.062,84       6,31  

        TRANSFERENCIAS CORRENTES                       462.307.000,00         93.757.701,99     43,46        435.959.064,95      44,61  

        OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       17.819.000,00          2.511.153,30      1,16         14.878.874,82       1,52  

      RECEITAS DE CAPITAL                              124.277.000,00         28.077.849,74     13,01         68.693.584,75       7,03  

        OPERACOES DE CREDITO                             7.000.000,00          3.450.314,07      1,60          6.433.307,63       0,66  

        ALIENACAO DE BENS                                   72.000,00              3.749,46      0,00             46.384,57       0,00  

        TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      117.205.000,00         24.623.786,21     11,41         62.213.892,55       6,37  

      TOTAL                                            991.698.000,00        215.754.345,31    100,00        977.321.842,75     100,00  

                                                                                                                                       

                                                                                                Despesa Empenhada                      

                                                             Dotacao    --------------------------------------------------------------  

                    DESPESAS                             do Exercicio     Novembro/Dezembro         %          Ate Dezembro          %  

                                                                                                                                       

      DESPESAS CORRENTES                               860.454.580,87        114.787.147,28     92,73        795.338.548,05      82,60  

        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     460.686.445,39         84.655.139,65     68,39        449.128.049,48      46,65  

        JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       7.454.483,23            -40.486,54     -0,03          7.454.483,23       0,77  

        OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      392.313.652,25         30.172.494,17     24,38        338.756.015,34      35,18  

      DESPESAS DE CAPITAL                              290.722.263,80          8.993.850,51      7,27        167.513.977,29      17,40  

        INVESTIMENTOS                                  275.846.254,02          6.724.625,16      5,43        152.649.660,14      15,85  

        INVERSOES FINANCEIRAS                            2.844.000,00          1.184.307,37      0,96          2.834.307,37       0,29  

        AMORTIZACAO DA DIVIDA                           12.032.009,78          1.084.917,98      0,88         12.030.009,78       1,25  

      RESERVA DE CONTINGENCIA                           41.388.977,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  

      TOTAL                                          1.192.565.821,67        123.780.997,79    100,00        962.852.525,34     100,00