Estado de Rondonia                        Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Janeiro a Outubro de 2012                                             

   

                                                                                                Execucao                               

                                                            Previsao    ---------------------------------------------------------------

                    RECEITAS                         para o Exercicio      Setembro/Outubro         %           Ate Outubro          % 

                                                                                                                                        

      RECEITAS CORRENTES                               829.837.000,00        147.316.769,25     88,63        685.096.958,23      89,96 

        RECEITA TRIBUTARIA                             267.332.000,00         53.928.028,21     32,45        232.128.524,54      30,48 

        RECEITA DE CONTRIBUICOES                        49.405.000,00         11.736.511,26      7,06         47.554.805,26       6,24 

        RECEITA PATRIMONIAL                             32.974.000,00         10.414.911,40      6,27         50.844.543,95       6,68 

        TRANSFERENCIAS CORRENTES                       462.307.000,00         68.626.469,84     41,29        342.201.362,96      44,93 

        OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       17.819.000,00          2.610.848,54      1,57         12.367.721,52       1,62 

      RECEITAS DE CAPITAL                              124.277.000,00          9.768.857,63      5,88         40.615.735,01       5,33 

        OPERACOES DE CREDITO                             7.000.000,00          2.982.993,56      1,79          2.982.993,56       0,39 

        ALIENACAO DE BENS                                   72.000,00             11.331,38      0,01             42.635,11       0,01 

        TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      117.205.000,00          6.774.532,69      4,08         37.590.106,34       4,94 

      TOTAL                                            991.698.000,00        166.210.142,57    100,00        761.567.497,44     100,00 

                                                                                                                                       

                                                                                                Despesa Empenhada                      

                                                             Dotacao    -------------------------------------------------------------- 

                    DESPESAS                             do Exercicio      Setembro/Outubro         %           Ate Outubro          % 

                                                                                                                                       

      DESPESAS CORRENTES                               851.540.013,34        105.927.927,10     83,91        680.551.400,77      81,11 

        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     444.293.661,07         80.876.038,60     64,07        364.472.909,83      43,44 

        JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       7.834.712,00           -339.740,19     -0,27          7.494.969,77       0,89 

        OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      399.411.640,27         25.391.628,69     20,11        308.583.521,17      36,78 

      DESPESAS DE CAPITAL                              295.537.213,45         20.307.448,68     16,09        158.520.126,78      18,89 

        INVESTIMENTOS                                  281.942.663,57         19.510.346,18     15,46        145.925.034,98      17,39 

        INVERSOES FINANCEIRAS                            2.591.000,00             90.500,00      0,07          1.650.000,00       0,20 

        AMORTIZACAO DA DIVIDA                           11.003.549,88            706.602,50      0,56         10.945.091,80       1,30 

      RESERVA DE CONTINGENCIA                           45.378.594,88                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

      TOTAL                                          1.192.455.821,67        126.235.375,78    100,00        839.071.527,55     100,00