Estado de Rondonia                        Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Janeiro a Outubro de 2010                                             

   

                                                                                                Execucao                               

                                                            Previsao    ---------------------------------------------------------------

                    RECEITAS                         para o Exercicio      Setembro/Outubro         %           Ate Outubro          % 

                                                                                                                                        

      RECEITAS CORRENTES                               523.053.852,00        111.414.325,76     92,34        503.402.395,53      86,96 

        RECEITA TRIBUTARIA                             135.479.032,00         40.976.657,92     33,96        175.723.472,34      30,36 

        RECEITA DE CONTRIBUICOES                        32.086.210,00          8.289.291,49      6,87         31.359.874,33       5,42 

        RECEITA PATRIMONIAL                             21.323.663,00          5.374.677,65      4,45         19.254.973,70       3,33 

        TRANSFERENCIAS CORRENTES                       320.708.507,00         54.172.552,05     44,90        262.992.933,35      45,43 

        OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       13.456.440,00          2.601.146,65      2,16         14.071.141,81       2,43 

      RECEITAS DE CAPITAL                               96.420.188,00          2.473.846,78      2,05         51.964.100,45       8,98 

        ALIENACAO DE BENS                                        0,00              3.876,12      0,00             24.437,22       0,00 

        TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       96.420.188,00          2.469.970,66      2,05         51.939.663,23       8,97 

      TOTAL                                            643.252.880,00        120.660.045,45    100,00        578.888.637,49     100,00 

                                                                                                                                        

                                                                                                Despesa Empenhada                      

                                                             Dotacao    -------------------------------------------------------------- 

                    DESPESAS                             do Exercicio      Setembro/Outubro         %           Ate Outubro          % 

                                                                                                                                        

      DESPESAS CORRENTES                               573.853.509,83         78.793.129,99     52,38        478.322.217,53      73,57 

        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     294.669.921,27         54.289.198,09     36,09        243.381.408,50      37,43 

        JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       5.822.016,23                  0,00      0,00          5.822.016,23       0,90 

        OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      273.361.572,33         24.503.931,90     16,29        229.118.792,80      35,24 

      DESPESAS DE CAPITAL                              246.924.606,28         71.620.203,90     47,62        171.840.089,99      26,43 

        INVESTIMENTOS                                  237.085.248,22         71.382.289,05     47,46        162.053.146,50      24,93 

        INVERSOES FINANCEIRAS                            2.784.000,00            237.914,85      0,16          2.731.585,43       0,42 

        AMORTIZACAO DA DIVIDA                            7.055.358,06                  0,00      0,00          7.055.358,06       1,09 

      RESERVA DE CONTINGENCIA                            1.364.836,16                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

      TOTAL                                            822.142.952,27        150.413.333,89    100,00        650.162.307,52     100,00