Estado de Rondonia                        Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Janeiro a Dezembro de 2009                                            

   

                                                                                                Execucao                               

                                                            Previsao    ---------------------------------------------------------------

                    RECEITAS                         para o Exercicio     Novembro/Dezembro         %          Ate Dezembro          % 

                                                                                                                                        

      RECEITAS CORRENTES                               358.587.375,00        105.453.368,67     77,07        497.220.695,53      75,22 

        RECEITA TRIBUTARIA                              75.631.500,00         27.053.838,18     19,77        137.149.931,25      20,75 

        RECEITA DE CONTRIBUICOES                        28.051.150,00          7.132.754,17      5,21         31.930.989,85       4,83 

        RECEITA PATRIMONIAL                             11.929.480,00          2.427.521,08      1,77         16.980.886,21       2,57 

        TRANSFERENCIAS CORRENTES                       228.524.040,00         65.645.996,55     47,98        296.211.228,10      44,81 

        OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       14.451.205,00          3.193.258,69      2,33         14.947.660,12       2,26 

      RECEITAS DE CAPITAL                              121.252.472,00         22.615.502,40     16,53        141.420.033,49      21,40 

        OPERACOES DE CREDITO                            36.403.477,00                  0,00      0,00         76.000.000,00      11,50 

        ALIENACAO DE BENS                                   45.490,00              8.861,40      0,01             28.798,77       0,00 

        TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       84.803.505,00         22.606.641,00     16,52         65.391.234,72       9,89 

      TOTAL                                            501.709.321,00        136.825.470,63    100,00        660.982.617,48     100,00 

                                                                                                                                       

                                                                                                Despesa Empenhada                      

                                                             Dotacao    -------------------------------------------------------------- 

                    DESPESAS                             do Exercicio     Novembro/Dezembro         %          Ate Dezembro          % 

                                                                                                                                       

      DESPESAS CORRENTES                               496.758.046,94        103.631.914,05     85,87        465.997.688,16      80,76 

        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     246.723.869,98         65.357.845,42     54,16        243.046.214,42      42,12 

        JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       3.517.468,27            281.029,81      0,23          3.500.085,36       0,61 

        OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      246.516.708,69         37.993.038,82     31,48        219.451.388,38      38,03 

      DESPESAS DE CAPITAL                              172.731.848,50         17.047.371,38     14,13        111.050.646,78      19,24 

        INVESTIMENTOS                                  161.561.607,18         16.077.480,05     13,32        100.201.641,09      17,36 

        INVERSOES FINANCEIRAS                            3.095.725,00            482.334,31      0,40          2.776.105,67       0,48 

        AMORTIZACAO DA DIVIDA                            8.074.516,32            487.557,02      0,40          8.072.900,02       1,40 

      RESERVA DE CONTINGENCIA                               10.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

      TOTAL                                            669.499.895,44        120.679.285,43    100,00        577.048.334,94     100,00