Estado de Rondonia                        Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Janeiro a Abril de 2009                                               

   

                                                                                                Execucao                               

                                                            Previsao    ---------------------------------------------------------------

                    RECEITAS                         para o Exercicio           Marco/Abril         %             Ate Abril          % 

                                                                                                                                        

      RECEITAS CORRENTES                               358.587.375,00         78.794.264,55     48,23        153.014.033,79      62,62 

        RECEITA TRIBUTARIA                              75.631.500,00         23.549.779,81     14,41         44.592.874,31      18,25 

        RECEITA DE CONTRIBUICOES                        28.051.150,00          4.540.789,22      2,78          8.055.563,25       3,30 

        RECEITA PATRIMONIAL                             11.929.480,00          4.381.613,93      2,68          7.292.977,12       2,98 

        TRANSFERENCIAS CORRENTES                       228.524.040,00         44.008.071,52     26,94         89.125.839,98      36,47 

        OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       14.451.205,00          2.314.010,07      1,42          3.946.779,13       1,62 

      RECEITAS DE CAPITAL                              121.252.472,00         81.162.647,96     49,68         86.204.338,20      35,28 

        OPERACOES DE CREDITO                            36.403.477,00         76.000.000,00     46,52         76.000.000,00      31,10 

        ALIENACAO DE BENS                                   45.490,00              6.232,65      0,00              8.496,86       0,00 

        TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       84.803.505,00          5.156.415,31      3,16         10.195.841,34       4,17 

      TOTAL                                            501.709.321,00        163.383.022,02    100,00        244.352.801,27     100,00 

                                                                                                                                       

                                                                                                Despesa Empenhada                      

                                                             Dotacao    -------------------------------------------------------------- 

                    DESPESAS                             do Exercicio           Marco/Abril         %             Ate Abril          % 

                                                                                                                                       

      DESPESAS CORRENTES                               416.191.129,87         74.216.636,07     76,11        176.304.389,63      82,84 

        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     203.511.264,99         43.494.507,93     44,60         73.916.911,96      34,73 

        JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       3.205.057,00                  0,00      0,00          2.968.523,50       1,39 

        OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      209.474.807,88         30.722.128,14     31,50         99.418.954,17      46,71 

      DESPESAS DE CAPITAL                              104.743.092,00         23.299.510,51     23,89         36.530.814,35      17,16 

        INVESTIMENTOS                                   96.569.969,00         22.228.510,51     22,79         29.154.764,35      13,70 

        INVERSOES FINANCEIRAS                            1.489.825,00          1.020.000,00      1,05          1.020.000,00       0,48 

        AMORTIZACAO DA DIVIDA                            6.683.298,00             51.000,00      0,05          6.356.050,00       2,99 

      RESERVA DE CONTINGENCIA                            1.010.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

      TOTAL                                            521.944.221,87         97.516.146,58    100,00        212.835.203,98     100,00