Estado de Rondonia                        Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)

     Prefeitura do Municipio de Porto Velho    Janeiro a Abril de 2007                                               

   

                                                                                                Execucao                               

                                                            Previsao    ---------------------------------------------------------------

                    RECEITAS                         para o Exercicio           Marco/Abril         %             Ate Abril          % 

                                                                                                                                        

      RECEITAS CORRENTES                               317.789.585,00         46.613.106,13     99,51         97.510.954,01      99,76 

        RECEITA TRIBUTARIA                              48.940.800,00          8.713.491,03     18,60         21.714.570,59      22,22 

        RECEITA DE CONTRIBUICOES                        20.842.600,00          1.376.455,74      2,94          2.538.004,77       2,60 

        RECEITA PATRIMONIAL                             13.951.500,00            401.401,15      0,86            625.580,62       0,64 

        TRANSFERENCIAS CORRENTES                       224.026.385,00         34.615.806,88     73,90         69.615.646,16      71,22 

        OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       10.028.300,00          1.505.951,33      3,22          3.017.151,87       3,09 

      RECEITAS DE CAPITAL                               32.536.000,00            228.878,17      0,49            231.435,01       0,24 

        OPERACOES DE CREDITO                                 2.400,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

        ALIENACAO DE BENS                                    2.400,00              2.494,90      0,01              2.494,90       0,00 

        TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       32.531.200,00            226.383,27      0,48            228.940,11       0,23 

      TOTAL                                            363.570.385,00         46.841.984,30    100,00         97.742.389,02     100,00 

                                                                                                                                       

                                                                                                Despesa Paga                            

                                                             Dotacao    -------------------------------------------------------------- 

                    DESPESAS                             do Exercicio           Marco/Abril         %             Ate Abril          % 

                                                                                                                                       

      DESPESAS CORRENTES                               302.856.050,82         39.906.456,73     96,70         63.480.558,62      97,40 

        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     159.700.305,29         26.546.409,28     64,33         45.863.335,31      70,37 

        JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       3.058.791,00            271.191,28      0,66            446.749,50       0,69 

        OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      140.096.954,53         13.088.856,17     31,72         17.170.473,81      26,35 

      DESPESAS DE CAPITAL                               59.714.334,18          1.360.184,93      3,30          1.691.382,78       2,60 

        INVESTIMENTOS                                   51.177.069,18            834.123,33      2,02            834.926,43       1,28 

        INVERSOES FINANCEIRAS                              944.368,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

        AMORTIZACAO DA DIVIDA                            7.592.897,00            526.061,60      1,27            856.456,35       1,31 

      RESERVA DE CONTINGENCIA                            1.000.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

      TOTAL                                            363.570.385,00         41.266.641,66    100,00         65.171.941,40     100,00