Estado de Rondonia                        Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)

     Prefeitura do Municipio de Porto Velho    Janeiro a Agosto de 2006                                              

   

                                                                                                Execucao                               

                                                            Previsao    ---------------------------------------------------------------

                    RECEITAS                         para o Exercicio          Julho/Agosto         %            Ate Agosto          % 

                                                                                                                                        

      RECEITAS CORRENTES                               283.890.422,00         46.929.215,39     98,09        174.722.715,93      96,72 

        RECEITA TRIBUTARIA                              38.657.270,00          7.399.530,94     15,47         32.309.687,63      17,89 

        RECEITAS DE CONTRIBUICOES                       18.983.710,00            926.763,96      1,94          3.571.090,28       1,98 

        RECEITA PATRIMONIAL                             11.883.370,00            715.246,62      1,50          3.194.286,94       1,77 

        TRANSFERENCIAS CORRENTES                       199.851.222,00         36.417.250,50     76,12        130.826.672,17      72,42 

        OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       14.514.850,00          1.470.423,37      3,07          4.820.978,91       2,67 

      RECEITAS DE CAPITAL                               36.050.100,00            912.282,76      1,91          5.920.632,73       3,28 

        OPERACOES DE CREDITO                             5.000.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

        ALIENACAO DE BENS                                        0,00             17.000,00      0,04             17.000,00       0,01 

        TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       31.050.100,00            895.282,76      1,87          5.903.632,73       3,27 

      TOTAL                                            319.940.522,00         47.841.498,15    100,00        180.643.348,66     100,00 

                                                                                                                                       

                                                                                                Despesa Paga                            

                                                             Dotacao    -------------------------------------------------------------- 

                    DESPESAS                             do Exercicio          Julho/Agosto         %            Ate Agosto          % 

                                                                                                                                       

      DESPESAS CORRENTES                               270.498.599,54         35.855.629,13     84,22        129.349.282,67      92,67 

        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     138.246.287,40         19.794.603,27     46,50         79.894.645,29      57,24 

        JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       2.269.467,00            566.910,52      1,33          1.361.674,62       0,98 

        OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      129.982.845,14         15.494.115,34     36,39         48.092.962,76      34,46 

      DESPESAS DE CAPITAL                               65.620.268,07          6.716.534,07     15,78         10.227.599,27       7,33 

        INVESTIMENTOS                                   57.955.075,07          4.891.036,52     11,49          7.194.812,19       5,15 

        INVERSOES FINANCEIRAS                              858.140,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

        AMORTIZACAO DA DIVIDA                            6.807.053,00          1.825.497,55      4,29          3.032.787,08       2,17 

      RESERVA DE CONTINGENCIA                              208.824,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

      TOTAL                                            336.327.691,61         42.572.163,20    100,00        139.576.881,94     100,00